Các phân tử màu xanh đủ nhỏ để bị hút vào đáy các ống

Các phân tử màu xanh đủ nhỏ để bị hút vào đáy các ống

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *