Các phân tử màu trắng quá to, nên không thể chui vừa các ống

Các phân tử màu trắng quá to, nên không thể chui vừa các ống

Các phân tử màu trắng quá to, nên không thể chui vừa các ống

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *