Thắng thua không quan trọng, quan trọng là quyết tâm không từ bỏ trước thử thách